Garanti Belgesi

1-3
Marka Tescil & Patent
30 Ocak 2016
3
Çed Raporu
30 Ocak 2016

Garanti Belgesi

2

İmalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir.

Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ekinde yeralan Garanti Belgesi Uygulama Esasları yönetmeliğinde yer alan sanayi mallarını imal veya ithal eden firmalar, imal veya ithal ettikleri, ekli listede yer alan mallar için; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı?na başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmekle satıcı, bayii, acente ya da temsilcilikler yükümlü ve sorumludurlar.

İmalatçı-üretici veya ithalatçılar bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle birlikte başvururlar;

Yönetmeliğe uygun şekilde Bakanlıkça bastırılmış 3 adet garanti belgesi örneği
Yetkililerin noter onaylı imza sirküleri
Firmaya ait Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin bir örneği
Malın bakım, onarım ve kullanımını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu
Garanti Süresi

Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıl yönetmelik eki listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.

Garanti Belgesi Geçerlilik Süresi ve Vize İşlemleri

Garanti belgelerinin geçerlilik süresi 2 yıldır. Garanti belgeleri onay tarihi esas alınarak, iki yılda bir vize edilir. Geçerlilik süresinin dolmasını müteakip üç ay içerisinde vizesi yaptırılmayan belgeler geçersiz sayılır.

Garanti Muafiyet Belgesi

Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın imalatının veya ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; satıcı ile tüketici arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde bu Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak imalat veya ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Garanti Muafiyet Belgesi almak sureti ile ithalat gerçekleştirilir.

Satış Sonrası HYB

İmalatçı – üretici ve/veya ithalatçılar ekli listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine aynı listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadır. Servis istasyonları, doğrudan imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından kurulabilir ya da yazılı sözleşme yapılması suretiyle önceden kurulmuş ve bu alanda faaliyet gösteren TSE Yetki Belgeli servis istasyonları aracılığıyla satış sonrası hizmetleri sağlanabilir.

İmalatçı-üretici veya ithalatçılar bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle birlikte başvururlar;

Bakanlıkça bastırılmış 3 adet Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi
3 adet Servis İstasyonlarını Gösterir Liste
İmalatçı – üretici ve/veya ithalatçının noter tasdikli imza sirküleri
Servis istasyonlarının; imal ve/veya ithal edilen ürün veya ürün grubu için hazırlanan hizmet standardına veya teknik düzenlemelere uygun olduğunu ve ayrıca başvuruda bulunan imalatçı ? üretici ve/veya ithalatçıya hizmet verebileceğini gösterir, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi onaylı sureti veya noter tasdikli örneği
SSYB Geçerlilik Süresi ve Vize İşlemleri

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi geçerlilik süresi 2 yıldır ve veriliş tarihi esas alınarak her iki yılda bir vize edilir. Geçerlilik süresinin dolmasını müteakip 3 ay içerisinde vizesi yaptırılmayan belgeler geçersiz sayılır.

Servis Sözleşmeleri

SSYB Belgesi almak üzere sözleşme yapılacak servislerin sayı ve niteliği ithal edilecek malın cinsine göre değişmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yeterli sayı ve nitelikte TSE Yetki Belgeli servis sizin adınıza bulunarak firmanız adına yetkili servis anlaşmaları yapmaktadır.

Model İlave İşlemleri

Onaylı Garanti Belgelerinde yer alan mevcut ürün modellerine yeni modeller ilave edilmesi gerektiğinde Sanayi ve Ticerat Bakanlığı?na başvuru ile Garanti Belgesi Model İlavesi İşlemi yapılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir