Marka Tescil & Patent

14
TSE Uygunluk Belgesi
30 Ocak 2016
2
Garanti Belgesi
30 Ocak 2016

Marka Tescil & Patent

1-3

Marka
Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan, kişi adlarından, sözcüklerden, şekillerden harflerden veya sayılardan oluşan her türlü işarete MARKA denir.

Marka Türleri

556 sayılı Markalann Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre tescil edilecek markalann türleri aşağıda gösterilmiştir.

Ortak Marka: Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan,bir gurubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırtetmeye yarayan işarettir.
Garanti Markası: Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.
Ticaret Markası: Bir işletmenin imalatını ve /veya ticaretini yaptığı mallan, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.
Hizmet Markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, birlikte kullanmak istedikleri markayı ticaret markası ve/veya hizmet markası olarak ad veya unvanlarını başvuru formu üzerindeki başvuru sahibi bölümüne birlikte yazarak başvuru yapabilirler.
Marka Oluşturulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Fonetiği (okunuşu) kulağa hoş gelmeli
Kolay okunabilmeli
Ayırt edici özelliği bulunmalı
Kolayca taklit edilememeli
Yabancı dilde kötü anlam ifade etmemeli ( ihracat vs. )
Toplumsal ve bireysel bilinçaltında kolayca yer edebilmeli
Tescilli olmamalı
Marka İşlemleri

Marka Başvuru ve Tescil İşlemleri
İtiraz İşlemleri
– Karara İtiraz
– Yayına İtiraz
Marka Yenileme İşlemleri
Devir, Lisans, Birleşme İşlemleri
Veraset İntikal İşlemleri
Suret İşlemleri
Adres, Unvan, Nevi Değişikliği
Veritabanı destekli ön araştırma işlemleri
Veritabanı destekli koruma (takip) işlemleri
Marka Tecavüzlerinin önlenmesinde Hukuki Yardım (Avukatlık Hizmetleri)
Başvuru için Gerekli Belgeler

1- Firma Unvanı
2- Firma Adresi
3- Markanın Kullanılacağı Ürün ve Hizmetler Listesi
4- Marka Örneği (En az 5×5, en çok 7×7 ebatlarında hazırlanmış logo)
Uluslararası Tescil İşlemleri

Türkiye dışındaki bir ülkede marka tescil ettirmek için, öncelikle marka tescili yapılacak ülkenin Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması’na üye olması, bu anlaşmaları kabul etmemiş olmakla birlikte karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişileri kanunen veya fiilen marka koruması tanınmış veya tanıdığını yazılı olarak bildirmiş olması gerekir.

Uluslararası Tescil Başvurusu

Uluslararası tescil başvurusu 3 yöntem ile gerçekleştirilebilir;

Bireysel Başvuru

Madrid Protokolüne ve Avrupa Birliğine üye olmayan ülkelerde marka tescil işlemleri tescil istenen ülkenin ilgili ofisine yapılır.Bireysel başvuru olarak adlandırdığımız bu başvurunun vekil aracılığı ile yapılması zorunludur.

Madrid Protokolü

Madrid Protokolü ile tek bir başvuru ve tek bir dil kullanarak birden fazla ülkede marka tescili mümkündür.Madrid protokolüne göre uluslararası marka tescilinin sağlanabilmesi için öncelikle marka?nın Türkiye?de tescili veya tescil başvurusun yapılmış olması gerekmektedir.Protokol çerçevesinde ayrı ayrı incelediklerinden başvurunun bir ülkede reddedilmesi diğer ülkeleri etkilememektedir.Madrid protokolü çerçevesinde yapılan başvurularda standart ücretler ödendiğinden ; ülkelere yapılacak her başvuru için ayrı ayrı ücret ödeme vekil tayin etme, tercüme ücretleri gibi külfetleri ortadan kaldıran ekonomik ve pratik bir tescil yöntemidir.

Topluluk Markası Sistemi

Topluluk Markası Sistemi Avrupa Birliğine üye ülkelerin tümünü kapsayan bir marka tescil sistemidir. Topluluk markası ile marka tescil sisteminde tek bir dilde tek bir başvuru ile 25 Avrupa Birliği ülkesinde marka tescili yaptırmak mümkündür.

Topluluk Markası Madrid Protokolünün tersine topluluk ülkelerinin birinde reddedilmesi durumunda tüm topluluk ülkelerinde reddedilmiş sayılır.

Patent
Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent,buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini,kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir. Patentli bir buluş; alınıp, satılabilen, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur.Türkiye’de alınmış bir patent,sadece Türkiye içinde hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye’ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir.

Patenti için başvuruda bulunduğumuz buluş, Enstitü kayıtlarına girdiği ve sicile kaydedildiğini bildirmesini müteakiben şekli şartlara uygunluk açısından inceleme işlemlerine geçilir. İnceleme neticesinde eksiklik olmadığı anlaşılması veya söz konusu eksikliklerin giderilmesi halinde başvuru araştırmaya hazır hale gelir. Tekniğin bilinen durumu ile ilgili Araştırma ?Danimarka Patent Ofisi, Avrupa Patent Ofisi, Rusya Patent Ofisi,İsveç Patent Ofisi, Türkiye Patent Ofisi? nde yapılmaktadır. İlgili patent ofisinde tamamlanan Araştırma Raporlarının burada Türk Patent Enstitüsü tarafından değerlendirilmesi yapılır.

Enstitü tarafından Araştırma Raporu değerlendirmesi yapılan başvurumuz için incelemeli veya incelemesiz patent verilmesi konusunda görüş alınır. İncelemeli veya incelemesiz patent seçimi yapılmasından sonra araştırma raporu 6 ay süre ile bültende yayımlanır. Yayım süresi bitiminde incelemeli patent tercih edilmiş ise inceleme talebinde bulunulur, veya herhangi bir talepte bulunulmamış ise incelemesiz patent belgesi düzenlenir.

Yurtdışında Patent Nasıl Alınır ?

Türkiye?de tescil edilmiş patentler sadece Türkiye?de geçerlidir. Patent sahibi, buluşunu Türkiye?nin dışında hangi ülkelerde koruma altına almak istiyorsa o ülkelerde patent başvurusu yapmak zorundadır. Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) çerçevesinde başvuru sahibi tek bir başvuru ile PCT? ye üye ülkelerin tamamında veya bir kısmında patent başvurusu yapabilir.

Avrupa Patent Sözleşmesi kapsamında sözleşmeye üye 26 ülkede tek tescil prosedürü ile zaman ve düşük maliyetli koruma sağlayan patent tescili yaptırmak mümkündür.

Faydalı Model

Patent ile Faydalı Model Belgesi Arasında Fark Nedir?

Faydalı Model, kimyasal maddeler ve usuller hariç patente konu olabilecek teknik gelişmeye sahip bütün ürünler için verilebilir. Yurt içinde özellikle KOBİ’lerimiz ve geliştirmiş oldukları yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir. Buluşu için Patent ya da faydalı model başvuru sistemlerinden hangisinin seçileceğine başvuru sahibi kendisi karar verir. Faydalı model başvurusu için dikkat edilecek en önemli husus, yeni olmayan ürünler için başvuru yapılmaması gerektiğidir. Yeni olmayan ürünler için başvuru yapılıp faydalı model belgesi alınsa dahi, ürünün yeni olmadığının üçüncü kişilerce ispatlanabilmesi durumunda, mahkeme yolu ile belgenin iptali söz konusudur.

Faydalı Model Belgesi için başvuruda bulunduğumuz buluş, yenilik, Enstitü kayıtlarına girdiği ve sicile kaydedildiğini bildirmesini müteakiben şekli şartlara uygunluk açısından incelemeye alınır. Şekli şartlara uygunluk açısından yapılan inceleme sonucunda Enstitü Kararını bildirir ve toplumun incelemesine açılması için yayına karar alır. Başvurunun ilanında itibaren 3 ay içinde itirazda bulunulabilir.

Başvuru için Gerekli Belgeler

Başvuru Dilekçesi
Buluş konusunu açıklayan Tarifname (Patent konusunda olan buluşun tüm özellikleri belirtilmeli)
Patent ile korunması istenen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemeler
Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler
Özet ( Sadece teknik bilgiler içermelidir.)

Endüstriyel Tasarım

Bir ürünün tümü bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku malzeme, esneklik gibi insan duyguları ile algılanan çeşitli unsur, ya da özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder. Tescilli bir tasarımın hak ve yetkileri sadece tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü kişiler tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki bir ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, ithal edemez, ticari amaç ile kullanamaz veya bu amaçlarda elde bulunduramaz.

Başvuru için Gerekli Belgeler

Ürüne ait görsel anlatım (Fotoğraf)
Firma unvan ve adresi
Tasarımcı veya tasarımcı grubun adı-soyadı-adresi
Uluslararası Tescil Başvurusu

Tasarımlarınızı yurtdışında tescillemek için başvurabileceğiniz iki seçenek bulunmaktadır.

Avrupa Topluluğu Tasarımı

Topluluk başvurusu için bir tek başvuru ve ücret ile bütün üye ülkelere birden başvuru yapmak mümkündür. Tek bir başvuru ile 25 Avrupa ülkesinde birden tescil alabilirsiniz.

Bireysel Tasarım Başvurusu

Bireysel başvurular için ise tek tek ilgili ülkeye müracaat etmeniz gerekmektedir. Firmamız sizin adınıza bütün işlemleri takip etmekte ve gerekli başvuruları yurtdışında bağlantılı vekilleri aracılığı ile kolaylıkla yapmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir