KOSGEB Destekleri ve Hibe Oranları

KOSGEB Destekleri ve Hibe Oranları Danışmanlığı

KOSGEB; küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye katkılarını ve etkinliklerini artırmak amacıyla T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) adı altında 1990 tarihinde kurulmuştur.

KOSGEB Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla girişimci adaylarına çeşitli destekler sağlamaktadır.

Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) olabilmek için İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüz yirmi beş milyon Türk lirasını aşmayan ve mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler KOBİ Olarak nitelendirilmektedir.

Yıl boyunca yararlanılabilen KOSGEB desteklerine başvurmak için temel kriter KOSGEB veri tabanına kayıtlı bir KOBİ olmak gerekmektedir. KOSGEB destek programları aşağıda incelenmiştir.

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ Proje Destek Programı

Genel Destek Programı

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projelerin desteklendiği programda destek üst limiti 150.000 TL’dir. Bu durumda 300.000 TL’lik bir proje gerçekleştirip ve bunun % 50’sini geri ödemesiz olarak KOSGEB’den talep edebilirsiniz. Proje süresi gerçekleşecek faaliyetlerin çeşitliliğine göre 6 ay ile 24 ay arasında değişiklik göstermektedir. KOBİ Proje Destek Programı ile ilgili belirtilmesi gereken hususlardan biri de proje kapsamında temin edilecek makine-teçhizat, hammadde ve malzeme için işletmeye verilecek desteğin toplam KOSGEB destek tutarının % 10’unu aşamayacak olmasıdır.

Yararlanılabilecek bir diğer program olan Genel Destek Programı kapsamında 13 farklı destek kalemi yer almaktadır. Bu kalemler yurt içi fuar desteği, yurt dışı gezisi desteği, tanıtım desteği, eşleştirme desteği, nitelikli eleman istihdamı desteği, danışmanlık desteği, eğitim desteği, enerji verimliliği desteği, tasarım desteği, test analiz ve kalibrasyon desteği, bağımsız denetim desteği, sınai mülkiyet hakları desteği ve belgelendirme desteğidir.

Birlikten Kuvvet Doğar! İş Birliği Güç Birliği Destek Programı

Yenilikçi KOBİ’ler ve Girişimciler İçin Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

KOBİ’lerin ortak sorunlarına ortak çözümler üretmeleri ve birlikte iş yapma kültürlerini geliştirmeleri amacıyla hazırlanmış bu programdan yararlanmak için en az 5 işletmenin bir araya gelerek bir proje gerçekleştirmesi gerekmektedir. Projenin süresi 6-24 ay arasında değişmekte olup destek üst limiti geri ödemesiz 250.000 TL, geri ödemeli 500.000 TL’dir.

Bilime ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşları destekleyen bu programa ayrılan bütçe oldukça tatmin edicidir. Programa var olan işletmeniz üzerinden ya da girişimci olarak yeni bir işletme kurarak başvurabilirsiniz.

Ar-Ge ve İnovasyon Programı Ar-Ge ve İnovasyon Programı’nda hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında; işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 100.000 TL, geri ödemeli olarak da üst limit 200.000 TL destek sağlanır. Programa girişimci olarak başvurmanız halinde şirket kuruluş giderleriniz ve ofis donanım giderleriniz için 20.000 TL tutarında destek alabilirsiniz. (Desteklenen diğer kalemler için detaylı bilgiyi www.kosgeb.gov.tr adresinden edinebilirsiniz.)

Endüstriyel Uygulama Programı

Girişimcilik Destek Programı

Endüstriyel Uygulama Programı Ar-Ge ve İnovasyon çalışmaları sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış bir programdır. Proje süresi içinde ihtiyaç duyulan; test, analiz ve laboratuvar ekipmanı ile buna yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım ve yazılım giderleri kapsamında işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 150.000 TL, geri ödemeli olarak da üst limit 200.000 TL destek sağlanır. Proje başvurusunu girişimci olarak yapan işletmenin; şirket kuruluşu ve ofis donanımı giderleri de bu destek kapsamındadır. (Desteklenen diğer kalemler için detaylı bilgiyi www.kosgeb.gov.tr adresinden edinebilirsiniz.)

Girişimcilik Destek Programı; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği ve İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği olmak üzere 3 alt programdan oluşan; yeni bir iş kurma fikri olan gönüllüleri desteklemek amacıyla hazırlanmış KOSGEB programıdır. Yeni girişimci desteğinden faydalanabilmek için ücretsiz olan uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlamış olmak gerekmektedir. Yeni girişimci programında kurulacak işletme için verilecek geri ödemesiz desteğin üst limiti 5.000 TL olup; kuruluş döneminde ihtiyaç duyulan makine ekipman ve ofis donanımı için ayrıca geri ödemesiz 10.000 TL verilmektedir. Bunun yanı sıra işletme giderlerine geri ödemesiz 12.000 TL’ye kadar destek verilmekte olup; kurulan işletmenin gerçekleştireceği yatırım için geri ödemeli 70.000 TL üst limitli bir destek verilmektedir. Belirtilmesi gereken önemli bir husus KOSGEB destek oranlarının bölgeden bölgeye değişmekte olduğu; Girişimcilik Destek Programı’nda kadın veya engelli bireyler için destek oranlarının artış gösterdiğidir.